MER OM BPA - FOR BRUKERBrukerstyrt personlig assistent (bpa)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand både i og utenfor hjemmet og er i første rekke en ordning til personer med omfattende funksjonsnedsettelser. BPA innebærer en alternativ styring og organisering av tjenesten ved at brukeren har egne assistenter som han/hun har arbeidslederansvaret for. Tjenesten er hjemlet i sosialtjenestelovens § 4-2. Brukerstyringen skal være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring, og målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for sterkt nedsatt funksjonsevne. Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale tjenester.

Bpa benyttes til alle salgs hverdagslige gjøremål, som husarbeid, matlaging, ærender, transport, følge, personlig stell, barnepass og aktiviteter. Bruker er Arbeidsleder for sin(e) assistent(er) og definerer hva, hvor og når hun / han trenger bistand. En personlig assistent er ikke bare til hjelp for Bruker, men også en avlastning for nære og familie. I stedet for at den med nedsatt funksjonsevne skal innordne seg etter når andre kan hjelpe – bestemmer de nå selv, i kraft av å være Bruker i bpa-ordningen.

Dersom Bruker delvis ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan noen i Brukers familie eller nettverk forøvrig fylle denne funksjonen – dersom Bruker selv ønsker dette. Vi vil selvfølgelig samarbeide med denne person samt Bruker, for å få en så god ordning som mulig.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har gitt mange personer med nedsatt funksjonsevne, større selvbestemmelse og større valgfrihet. Det er Brukers behov som står i sentrum, og Bruker bestemmer selv hva assistenten skal bidra med i de vedtatte timene de har til rådighet. Bruker vil gjennom ordningen oppnå større grad av selvstendighet og aktiv deltakelse i samfunnet, samt mestring i hverdagen. Dette styrker selvbildet, og gir en meningsfylt tilværelse.

Bpa skal sikre selvbestemmelse og kontroll over eget liv.

Kilder: Helse- og Omsorgsdep.

Hva kan Smart Bemanning bidra med?
 • Vi leverer kompetente assistenter, enten faste eller vikarer.
 • I samarbeid med Bruker rekrutterer vi egnet assistent
 • Vi avlaster deg med å ta oss av de administrative oppgavene i forbindelse med Arbeidslederrollen.
 • Dersom Bruker ønsker at familien skal være involvert, vil vi samarbeide med Bruker og familie.
 • Kursing av assistenter
 • Kursing i å være arbeidsleder / råd og veileding etter behov
 • Arbeidsledertreff: Kvartalsvis inviterer vi alle arbeidslederne. Her kan dere få råd og veiledning fra oss i forbindelse med aktuelle problemstillinger, utveksle erfaringer, samt treffes sosialt.
 • Smart Bemanning kan være behjelpelig med å utarbeide Individuell plan for Bruker. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. (helsenorge.no). Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.
Eksempler på personlig og praktisk bistand vi kan hjelpe deg med:
 • husarbeid, matlaging, ærender
 • transport og følge til lege, fysioterapeut, apotek, med mer
 • personlig stell, barnepass
 • avlastning
 • bistand i jobb eller studier
 • følge til skolen og hjelp til lekser (barn)
 • assistere ved aktiviteter som kino, konserter, bibliotek og reiser, med mer
 • lufte hunden, utføre hagearbeid, måke snø, forberede til selskap, åpne og lese post – ja, listen er lang – du definerer selv hva du har behov for.
Hos oss er du i trygge hender
 • Vi og våre assistenter er kjent med, og etterlever gjeldende lover, forskrifter og regelverk for øvrig på alle plan.
 • Vi legger til rette for en fungerende assistanseordning: Kartleggingsmøte, samarbeidsavtale, arbeidsinstruks, turnuslister m.m.
 • Vi sørger for at Bruker får assistanse i det timeantallet som vedtaket tilsier.
 • Vi innfrir våre forpliktelser både når det gjelder arbeidsoppgaver, oppfølging og vedtatt timeantall.
 • Vi gir opplæring, veiledning, administrative ressurser og lederverktøy til Bruker, slik at han/hun kan mestre rollen som arbeidsleder for sine assistenter.
 • Vi rekrutterer assistenter, men Bruker velger selv hvem han/hun vil bruke. Dersom du ikke er fornøyd finner vi en ny assistent til deg.
 • Vi har arbeidsgiveransvar for assistentene, i praksis betyr det at du slipper å forholde deg til lønnsutbetalinger, arbeidsmiljøloven, etc.
 • God kommunikasjon, åpenhet og respekt er viktig for oss.
Nasjonale kvalitetskrav for bpa
Intensjonene med bpa, slik den defineres av Independent Living-bevegelsen og av dem som startet ordningen i Norge og Skandinavia, er at:
 • bpa skal bidra til full likestilling og deltakelse i samfunnet
 • bpa skal sikre grunnleggende menneskerettigheter
 • bpa skal sikre selvbestemmelse og kontroll over eget liv og egen hverdag
 • bpa skal sikre at den enkelte får dekket behovet for assistanse til daglige gjøremål som er nødvendige for å leve og bo selvstendig / i eget hjem / sammen med familie
 • bpa skal sikre opprettelse /opprettholdelse av sosiale roller, relasjoner og samfunnsdeltakelse (herunder studier og arbeidsliv) ut fra den enkeltes egne forutsetninger og ønsker, og med hensyn til alder / livsfase og livssituasjon.
Bpa-ordningen bidrar til at funksjonsnedsatte med assistentbehov kan leve frie, selvstendige liv, med ansvar for sin egen tilværelse. Bpa handler ikke om pleie og omsorg, men er i stedet et nødvendig verktøy for full likestilling og deltakelse for funksjonsnedsatte på alle samfunnsområder. Bpa er dermed en nødvendig forutsetning for at funksjonsnedsatte med assistentbehov skal kunne være aktivt ytende samfunnsborgere, i stedet for passive brukere.

Vedtatt i 2010: Norges Handikapforbund, NHF, Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU, og ULOBA, andelslag for Borgerstyrt Personlig Assistanse.


Publiseringsdato: 08.05.12

0
0
0
s2smodern
powered by social2s
JEG SØKER JOBB